Reglement

REGLEMENT DE GROTE POËZIEPRIJS
De Grote Poëzieprijs is de voortzetting van de VSB Poëzieprijs (1994 – 2018). 

Artikel 1: deelname
De Grote Poëzieprijs bedraagt € 25.000 en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar. Het prijzengeld bestaat uit een bedrag van € 20.000 dat direct ten goede komt aan de auteur van de winnende bundel en een bedrag van € 5.000 dat bestemd is voor een project ter stimulering van de Nederlandstalige poëzie naar keuze van de winnende auteur.

1.2 De Grote Poëzieprijs wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd bij een gerenommeerde uitgever dan wel in eigen beheer in een oplage van minimaal 250 exemplaren met ISBN-registratie, in de periode 1 januari 2020 – 31 december 2020.

1.3 Vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van één of meer auteurs, voor het eerst verschenen in bedoelde periode, dingen niet mee.
De jury beslist autonoom of een werk tot het poëziegenre mag worden gerekend.

1.4 Bij twijfel omtrent artikel 1.2 of artikel 1.3 dient de jury het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te raadplegen, waarbij het bestuursoordeel bindend is.

1.5 Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van het bestuur van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Een auteur aan wie de prijs is toegekend kan in de vier jaar die daarop volgen niet worden genomineerd.

Artikel 2: jury
Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit vijf leden die ieder voor één jaar worden benoemd. De juryleden worden benoemd door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Poëzieclub. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.
De jury stelt een longlist van 10 t/m 15 bundels samen. De longlist wordt in februari 2021 bekengemaakt.
De jury nomineert vijf bundels voor de shortlist. De genomineerde bundels worden eind maart 2021 (rond Wereld Poëziedag) bekendgemaakt.
De auteur van de bekroonde bundel wordt in juni 2021 bekendgemaakt.

Artikel 3: werkwijze
Bundels kunnen vanaf 1 september 2020 worden ingezonden. Per ingezonden titel wordt een bedrag van € 50,00 (excl. 21% BTW) gevraagd voor deelname. De termijn van inzending voor De Grote Poëzieprijs 2021 sluit op 31 december 2020.

Inzendingen dienen in zesvoud per titel te geschieden aan:

De Grote Poëzieprijs
T.a.v. de jury
Postbus 11755
1001 GT Amsterdam

Het deelnamegeld dient tijdig (uiterlijk 5 januari 2021) overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL81 RABO 0300 7715 41 - t.n.v. de Poëzieclub, o.v.v. Grote Poëzieprijs 2020 / ‘TITEL’

In overleg met het secretariaat van De Grote Poëzieprijs is het mogelijk bundels in pdf aan te leveren. Indien een uitgeverij hiervoor kiest, dienen er daarnaast twee papieren exemplaren van de betreffende titels ingezonden te worden.

Naast bundels wordt verzocht aan te leveren voor publicatie op de website van Prijs De Poëzie:
- Digitaal bestand van de cover van de bundel (jpg, png).
- Link naar informatie over de auteur.
- Link naar bestelmogelijkheden van de bundel.

Bij de publicatie van de ingezonden bundel op de website van Prijs De Poëzie wordt een koppeling gemaakt met (indien verschenen) de recensie over de bundel in Awater. Mocht u niet willen dat deze recensie aan de bundel wordt gekoppeld, verwittig ons hier dan over per e-mail: algemeen[at]prijsdepoezie.nl.


Artikel 4: algemeen
Ingezonden bundels worden niet geretourneerd.
Inzenders kunnen eventuele promotionele kosten die samenhangen met nominatie voor of winnen van de Grote Poëzieprijs 2021 niet verhalen op de organisatie van De Grote Poëzieprijs (Stichting Poëzieclub).
Aan De Grote Poëzieprijs 2021 is een traject van educatie en promotionele/informatieve activiteiten gekoppeld, startend op het moment van nominatie en eindigend bij de uitreiking. Genomineerde auteurs worden verzocht hierin – waar mogelijk – tegen betaling van standaard honoraria te participeren.

Vastgesteld, 1 juli 2020 te Amsterdam
Stichting Poëzieclub